Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

Lời Chúa từ bible2.net - bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Lời Chúa ngày thứ năm 18 tháng bảy 2024

Ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình: Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Giê-rê-mi 3: 12,13

Chúng tôi làm chức khâm sai của đấng Kitô, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh đấng Kitô mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 5:20

Giê-rê-mi 3

11 Đức Giê-hô-va cũng có phán cùng tôi rằng: Y-sơ-ra-ên bội nghịch so với Giu-Đa quỉ quyệt, còn tỏ ra công bình hơn.
12 Hãy Đi, xây về phía bắc, rao lên những lời nầy: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận Đời Đời, Đức Giê-hô-va phán vậy.
13 Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình: ngươi Đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; ngươi Đã chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác Ở dưới mỗi cây xanh, mà không vâng theo tiếng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
14 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về; vì ta là chồng ngươi. Trong vòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người, mà đem Đến Si-ôn.

II Cô-rinh-tô 5

19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn Ở trong đấng Kitô, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và Đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.
20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của đấng Kitô, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh đấng Kitô mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
21 Đức Chúa Trời Đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng Đó mà Được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

Lời Chúa từ bible2.net

  • bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh
  • sắp xếp tốt đẹp lời Chúa trên nhiều hàng cho dễ đọc
  • trên điện thoại thông minh của bạn, trên máy tính bảng hay trên máy vi-tính, cũng như trên sách điện tử, cuốn lịch và ứng dụng bộ bảo vệ màn hình của bạn
  • trên trang chủ của bạn
  • bằng hơn 25 ngôn ngữ và ấn bản Kinh Thánh
  • miễn phí
  • Lời Chúa là lời báo trước của Kinh Thánh toàn bộ, lời Chúa cung cấp và khuyến khích bạn hằng ngày để được cá nhân gặp Chúa.

More About us...